Fresco Klokken: de mooiste klokken bestellen bij de fabrikant zelf via onze webwinkel, altijd tegen de laagste prijs!
HOME  |  COLLECTIE  |  winkeliers/distributeurs  |  BEDRIJFSKLOKKEN  |  WINKELWAGEN  |  OVER FRESCO CLOCKS  |  CONTACT
Uw winkelwagen bevat een of meerdere produkt(en)
Bestel uw klokken direct bij de fabrikant. Snel, goedkoop en veilig! Nederlands  English
 

Algemene Voorwaarden

Definities

Aanbieder: Eurosign Fresco klokken naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende te Wormerveer, gemeente Zaanstad. Afnemer: de natuurlijke-, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege aanbieder producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de aanbieder zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de afnemer van toepassing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door aanbieder uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van aanbieder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de aanbieder zijn vrijblijvend en de aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de aanbieder. Dit recht vervalt indien de prijsverhoging een gevolg is van een wettelijk voorschrift. Zie ook artikel 3.4.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van bestelling van de afnemer door de aanbieder. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de aanbieder dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW, afhandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betalingen, vooraf, kunnen geschieden middels:
- storting of overmaking op bankrekeningnummer 42.77.88.080 ten name van EuroSign Fresco klokken te Wormerveer;
- betaling met creditcard via Paypal of telebankieren met iDEAL;
- contant bij afhalen in Wormerveer;
- verzending onder Rembours onder betaling van extra rembourskosten;
Indien expliciet en schriftelijk overeengekomen tussen partijen kan de betaling netto binnen 14 dagen plaatsvinden.
3.3 Indien de afnemer met enige betaling in gebreke is, is de aanbieder gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van aanbieder, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van aanbieder zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van aanbieder niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd is de afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van wijziging in de overeenkomst door aanbieder.

Artikel 4. Levering

4.1 De door de aanbieder opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de afnemer de overeenkomst in stand laat. De afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de afnemer.
4.3 Alle producten worden standaard verzekerd verzonden (tot een gewicht van maximaal 10 Kg) zonder extra kosten. De verzekering wordt afgesloten door de aanbieder. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de afnemer over.
4.4 Indien de afnemer haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door aanbieder niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is aanbieder gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de afnemer daartoe door aanbieder in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van aanbieder om van de afnemer vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de afnemer veroorzaakte verhindering in de nakoming door aanbieder voortduurt, door de afnemer van aanbieder geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl aanbieder gerechtigd is van de afnemer vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de afnemer.
4.5 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de afnemer geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de afnemer de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 5 : Transport

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door aanbieder.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer al hetgeen de afnemer op grond van enige overeenkomst aan de aanbieder verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de afnemer over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de aanbieder geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 De aanbieder garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer de aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (of via e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de aanbieder de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de aanbieder te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de aanbieder het product onbeschadigd en in onbeschadigde verpakking van het product heeft ontvangen. De afnemer mag de verpakking wel openen om het product te bekijken. De retourverzendkosten zijn voor rekening van de afnemer, de uiterste termijn voor retourzendingen is binnen 7 werkdagen. Als de afnemer het product binnen de afkoelingsperiode van 7 werkdagen terugstuurt, is de aanbieder verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en aanbieder, dan wel tussen aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en aanbieder, is de aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de aanbieder .

Artikel 10 : Overmacht

10.1 Aanbieder heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de afnemer op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de afnemer mee te delen en zulks zonder dat de aanbieder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Indien aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is aanbieder gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

11. 1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege aanbieder van hetgeen met de afnemer is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door aanbieder ingeschakelde derden, tenzij aanbieder opzet of grove schuld kan worden verweten.
Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde is aanbieder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:
- schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
-bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
-schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers;
-schade veroorzaakt door medewerkers van aanbieder en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10.

Artikel 12 : Garantie

De volgende garantie bepalingen tasten niet de wettelijke rechten van de afnemer aan. Aanbieder verplicht zich de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Indien de fabrieksgarantie periode minder dan 6 maanden is zal de aanbieder een garantie periode van 6 maanden hanteren. Onverminderd het voorstaande kan de afnemer geen beroep doen op onder genoemde garantiebepalingen:

-indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook
- vallen reparaties die niet door of namens aanbieder zijn verricht;
- indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; - Indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
- indien de afnemer zaken heeft verwaarloosd;
-indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de afnemer behoort te komen.

Artikel 13 : Ontbinding/Beëindiging

De afnemer wordt geacht in verzuim te zijn:
-indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt;
-indien aanbieder goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
-indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
- bij overlijden van de afnemer, wanneer deze een natuurlijk persoon is. In geval van verzuim van de afnemer is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd het haar toekomende rechten: de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of, door de afnemer aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beŽindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door aanbieder dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de afnemer is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de afnemer en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van € 45.00 per niet (volledig) betaalde factuur.

Artikel 14. Diversen

14.1 Indien de afnemer aan de aanbieder schriftelijk opgave doet van een adres, is de aanbieder gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de afnemer de aan aanbieder schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
14.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de aanbieder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.3 De aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Algemene Voorwaarden
© 2008-2011 Fresco Clocks | Site by Amphebia Internet Solutions